خانهقوانین جلساتورود به جلساتجزوه گردانندگیراهنماییارتباط با ما
برنامه های آمزشی بهبودی چت با متخصصان


تارنامه '' بهبودی چت '' را به روی شما گشودیم تا پایگاهیی باشد برای همدلی و همزبانی کسانیکه خواهان دستیابی به دنیای بهبودی و نگاهداری از بهبودی خویش می باشند.

اطاقک های '' بهبودی چت '' را به روی شما گشودیم تا مکانی باشد برای آنان که نمی توانند در جلسات حضوری شرکت کنند و خواهان رهایی از بند بیماری اعتیاد به یاری همدردان خویش می باشند.

اطاقک های '' بهبودی چت ''‌ را به روی شما گشودیم تا جایگاهی باشند برای خانواده های وابسته برای دستیابی به بهبودی و آموختن راهکارهای مثمر ثمر برای سوق دادن عزیز بیمارشان به سوی دنیای بهبودی.

اطاقک های ''‌ بهبودی چت '' را به روی شما هموطنان پناهجو گشودیم تا با یاری همدردان و متخصصین دلسوز با توشه آگاهی به آینده ای روشن تر دست یابید.

امید ما این است که با حفظ حرمت این پایگاه هر کدام از ما سهمی مفید در پیام رسانی و مرهم گذاری بر زخم های همدردان خود داشته باشیم.

بهبودی خود را به یاری بهبودیافتگان تضمین کنید

داریوش اقبالی